Home Inloggen Voordelen Referenties Contact
Algemene Voorwaarden

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het partnerprogramma van Ringtonio.nl. Als u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten met betrekking tot het gestelde in deze algemene voorwaarden.

Definities
1. Ringtonio.nl: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TargetMedia B.V. gevestigd te Huizermaatweg 550a, 1276 LM Huizen, opererend onder BTW nummer NL8042.24.481.B01, Kamer van Koophandel dossiernummer 32061492.
2. Affiliate: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door Ringtonio.nl als Affiliate is geaccepteerd om via het partnerprogramma van Ringtonio.nl mobiele diensten aan te bieden.
3. Affiliate site: De internetpagina of -pagina's waarmee de Affiliate deelneemt aan het partnerprogramma van Ringtonio.nl.

Aanmelding en acceptatie
1. Iedereen die over een site op internet beschikt kan zich aanmelden als Affiliate.
2. Aanmelding als Affiliate houdt in dat deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en gerespecteerd worden.
3. Acceptatie als Affiliate wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien Ringtonio.nl niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden is bevestigd, door Ringtonio.nl te kennen is gegeven dat zij de aanmelding niet accepteert.

Gebruik
1. De Affiliate zal de door Ringtonio.nl aangeboden content slechts gebruiken ten behoeve van het partnerprogramma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
2. Affiliates zijn niet toegestaan het aangeleverd materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
  • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
  • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • misleiding van derden.

Commissie
1. De Affiliate maakt aanspraak op een commissie indien Ringtonio.nl een verkoop heeft geregistreerd via de Affiliate site. Deze commissie is voor als bedrijf aangesloten Affiliates exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden berekend.
2. De registratie van verkopen zoals die wordt weergegeven op de website Ringtonio.nl, is bindend voor de Affiliate.
3. De Affiliate geeft Ringtonio.nl toestemming voor het opstellen van de creditnotaís voor de uitbetaling van de commissie. Indien de Affiliate zelf voor facturatie wenst te zorgen, dan dient dit met Ringtonio.nl te worden afgestemd.
4. De betaling van de commissie zal maandelijks plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Affiliate heeft aangegeven. Commissiebedragen van minder dan Ä 25 (zegge: vijf en twintig euro) worden niet uitbetaald. In geval de commissie over een maand minder bedraagt dan Ä 25 (zegge: vijf en twintig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag Ä 25 (zegge: vijf en twintig euro) of meer bedraagt;
5. Indien de betaling op (bank)rekeningen van de Affiliate in het buitenland dienen worden te verricht, dient de minimale verdiende commissie Ä 50 (zegge: vijftig euro) te bedragen. In geval de commissie over een maand minder bedraagt dan Ä 50 (zegge: vijftig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag Ä 50 (zegge: vijftig euro) of meer bedraagt. Eventuele bankkosten voor betalingen naar het buitenland zullen worden ingehouden op de betaling voor zover deze meer bedragen dan Ä 10 (zegge: tien euro) per transactie.
6. De totaal van de door de Affiliate verdiende commissie zal iedere maand, achteraf worden uitbetaald in euro's door Ringtonio.nl. Onverminderd hetgeen hierboven vermeld is met betrekking tot de minimale hoogte van het tegoed, zal uitbetaling plaatsvinden binnen zeven (7) werkdagen na het einde van de betreffende maand.

BeŽindiging
1. Ringtonio.nl is te allen tijde gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te beŽindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken. Onverminderd haar overige rechten is Ringtonio.nl onder meer gerechtigd om de Affiliateovereenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen in geval:
- de Affiliate in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt;
- de site van de Affiliate naar oordeel van Ringtonio.nl in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op ťťn of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
2. De affiliate is gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te allen tijde, en zonder opzegtermijn te beŽindigen, mits er geen sprake is van een (exclusiviteits-)overeenkomst naast deze Algemene Voorwaarden.
Afmeldingen dienen schriftelijk te gebeuren, door het afmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend te sturen naar TargetMedia B.V.,Huizermaatweg 550a, 1276 LM Huizen.
3. Bij opzegging worden eventuele openstaande commissiebedragen worden door Ringtonio.nl uitbetaald, mits voldaan wordt aan het minimumuitbetalingsbedrag van Ä 25,- voor Nederlandse affiliates en Ä 50,- voor niet-Nederlandse affiliates. Openstaande commissiebedragen worden binnen zeven (7) werkdagen na het einde van de maand waarin opgezegd is door middel van een creditfactuur opgegeven en uitbetaald. Op openstaande bedragen kleiner dan de minimum uitbetaling, kan geen aanspraak gemaakt worden door de Affiliate. Deze bedragen vervallen aan Ringtonio.nl.

Geheimhouding
Alle door u aan Ringtonio.nl verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Aansprakelijkheid
1. Ringtonio.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor enige schade of verlies die door de Affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten;
2. Ringtonio.nl draagt er zorg voor dat het partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, zulks behoudens periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. Ringtonio.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien;
3. De Affiliate staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Ringtonio.nl terzake van alle aanspraken dienaangaande.
4. De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.
5. Ringtonio.nl is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.

Overig
1. De Affiliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens Ringtonio.nl
2. De Affiliate is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Affiliateovereenkomst over te dragen aan een derde
3. Ringtonio.nl is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te veranderen. De Affiliate zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de Affiliate niet acceptabel zijn, is de Affiliate gerechtigd de Affiliateoverenkomst te beŽindigen. Indien de Affiliate niet tot beŽindiging van de Affiliateovereenkomst overgaat, wordt de Affiliate geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
5. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
© Copyright TargetMedia B.V. 2002-2013
Alle rechten voorbehouden
Voorwaarden |  Contact |  Over ons